ICATA PL EN

Regulamin członkostwa

Regulamin przyjmowania, nadawania i ustania członkostwa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Trychologii Klinicznej i Estetycznej ICATA

§ 1 Przepisy Ogólne

Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o:

 • Stowarzyszeniu – rozumie się przez stowarzyszenie Międzynarodowe Stowarzyszenie Trychologii Klinicznej i Estetycznej w skrócie ICATA.
 • Uprawnionych członkach Stowarzyszenia – rozumie się przez członków zwyczajnych ICATA posiadających pełne prawa.
 • Kandydaci na członka – rozumie się przez osobę fizyczną lub prawną wyrażającą wolę wstąpienia lub wspierania Stowarzyszenia.

§ 2 Składka członkowska

 1. Składkę członkowską ustala się w wysokości 300 zł rocznie, płatną na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Składka płacona jest do ostatniego dnia stycznia każdego roku.

§ 3 Członkowie Założyciele

 1. Członkiem założycielem są osoby fizyczne, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia i przyjęły Statut Stowarzyszenia.
 2. Składki członkowskiej od członka założyciela nie pobiera się.
 3. Członek założyciel nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego chyba, że jest jednocześnie członkiem zwyczajnym.

§ 4 Członkostwo Zwyczajne

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel RP oraz cudzoziemiec, zamieszkały tak w kraju, jak i za granicą.
 2. Kandydat na członka musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz być niepozbawionym do praw publicznych.
 3. Kandydat na członka zwyczajnego musi spełniać określone kryteria m.in. być absolwentem uczelni wyższej, posiadać licencjat lub odpowiednik tego typu za granicą. Wykazywać zainteresowanie problematyką trychologiczną oraz posiadać jedno z:
  a) dyplom lekarza,
  b) ukończony kurs trychologii organizowany przez ISAT/ICATA,
  c) uprawnienie z zakresu trychologii akceptowane przez Zarząd ICATA.
 4. Kandydat składa do Zarządu deklaracje członkowską.
 5. Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd Stowarzyszenia.
 6. Członków zwyczajnych przyjmuje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego, popartej podpisem czterech członków stowarzyszenia.
 7. Kandydat staje się uprawnionym Członkiem Stowarzyszenia z chwilą opłacenia składki członkowskiej, za co najmniej jeden okres składkowy.
 8. Członek zwyczajny obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 9. Członek zwyczajny otrzymuje certyfikat przynależności do stowarzyszenia ICATA i uprawnienia do korzystania z logo ICATA MEMBER do wykorzystania w okresie przynależności do naszego stowarzyszenia.

§ 5 Członkostwo Wspierające

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lun rzeczową.
 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Kandydat staje się członkiem wspierającym Stowarzyszenia z dniem podjęcia uchwały.
 5. Członek wspierający nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.
 6. Członek wspierający ma prawo do zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia oraz zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 7. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 6 Członkostwo Honorowe

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, zasłużona szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia, a w szczególności dla rozwoju i popularyzacji trychologii.
 2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Dopuszcza się również możliwość złożenia wniosku do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia, przez co najmniej 10 uprawnionych Członków Stowarzyszenia.
 4. Kandydat staje się Członkiem Honorowym Stowarzyszenia z dniem podjęcia uchwały.
 5. Członek honorowy nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego chyba, że jest jednocześnie członkiem zwyczajnym.
 6. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 7. Członkostwo honorowe może być nadane pośmiertnie.
 8. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 7 Ustanie Członkostwa

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 6 miesięcy.
 4. Zachowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia.
 5. Nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i przepisów.
 6. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 7. Wraz z dniem ustania członkostwa wygasają wszelkie uprawnienia z tytułu członkostwa.

§ 8 Przepisy końcowe

 1. Decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu kandydatury na członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.
 2. O decyzji Zarządu kandydat zostanie powiadomiony pisemnie (listownie lub elektronicznie) w ciągu 3 dni od podjęcia decyzji przez Zarząd.
 3. Zaakceptowany przez Zarząd kandydat zobowiązany jest do wpłacenia na rachunek bankowy Stowarzyszenia wpisowego i składki członkowskiej w terminie 14 dni od otrzymania informacji o akceptacji kandydatury.
 4. Po potwierdzeniu wpływu na konto wpisowego i składki Zarząd przyjmuje kandydata w poczet stowarzyszenia.
 5. Kandydat odrzucony przez Zarząd może ponownie ubiegać się o członkostwo po upływie 12 miesięcy od daty oddalenia kandydatury.
 6. Od Decyzji Zarządu o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków.
Aktualności
2021-06-06


TrichoWebinar dla członków ICATA
6 czerwca 2021r. na platformie ZOOM odbył się TrichoWebinar dla członków ICATA

Zobacz więcej
2021-05-05


LIVE dla Aesthtetic Busuness
5 maja 2021r. Ewelina Szendzielorz poprowadziła LIVE dla Aesthtetic Busuness o chorobach autoimmunologicznych w obrębie owłosionej skóry głowy.

Zobacz więcej